POLICY FÖR PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftspolicy

DAN VALS A/S 'POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

1. Om integritetspolicy
Denna integritetspolicy syftar till att informera dig som kund om hur Dan Vals A/S behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i förhållande till vår insamling, behandling och lagring av dina personuppgifter.

2. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter
Vårt övergripande syfte med att behandla dina personuppgifter är att hantera dina köp hos oss. Dessutom strävar vi efter att förbättra och vidareutveckla våra produkter och ge dig en bättre kundupplevelse. Dina personuppgifter är alltså nödvändiga för att genomföra specifika transaktioner, och dessutom gör den det möjligt för oss att utveckla och optimera våra produkter.

3. Insamling och typer av personlig information
När du som kund gör ett köp i vårt företag registrerar vi nödvändiga personuppgifter om dig i relation till ditt kundförhållande.

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt och från följande källor:

 • Du lämnar dina personuppgifter till oss i samband med ett köp av våra produkter via. postkorrespondens, telefon eller andra kommunikationsmedel.
 • Du använder sociala medier som Facebook och LinkedIN, där du kan följa och eventuellt kommentera våra inlägg eller använda funktioner som Gilla, Dela eller kommunicera med oss.
 • De personuppgifter som vi behandlar om dig i synnerhet utgör:
  • Identifieringsinformation, inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Information relaterad till transaktionen, inklusive typ av produktköp, betalningsmedel, pris och köphistorik.

4. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter
Dataskydd är en integrerad del av vårt företag och vi ansvarar för skyddet av dina personuppgifter när du handlar med oss. Vår behandling av dina personuppgifter sker alltid i enlighet med nationella och internationella regler och standarder.

Behandlingen av dina personuppgifter sker när minst ett av följande villkor gäller:

 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla det köpeavtal som du är part i och ingår i samband med köp av våra produkter.
 • Du har gett ditt frivilliga, specifika, informerade och entydiga samtycke, till exempel när du samtycker till eventuella nyhetsbrev.
 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet för vårt företag, till exempel lagring av bokföringsmaterial under en given period.
 • Behandlingen är nödvändig för att ett rättsanspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, till exempel vid en tvist om en viss produkt.
 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna driva ett berättigat intresse som väger tyngre än dina intressen. Vårt berättigade intresse kan t.ex. rikta våra erbjudanden och annonser till dig för att förbättra din kundupplevelse.

Mottagare av din personliga information
Vi utbyter endast dina personuppgifter med de mottagare som är nödvändiga i samband med din kundrelation med oss. Vi utbyter personlig information med följande:

 • Banker och banker när du gör ett köp hos oss.
 • Våra partners och leverantörer som vi har godkänt för att bistå oss i samband med vår verksamhet.

Dina personuppgifter överförs inte till tredje land, dvs. länder utanför EU/EES.

6. lagring och radering av din personliga information
Vi lagrar endast dina personuppgifter tills de inte längre är nödvändiga i förhållande till det ändamål för vilket informationen behandlas. Dina personuppgifter kommer därför att raderas i enlighet med följande rutiner:

 • Bokföringsuppgifter i samband med dina köp kommer att lagras i 5 år från utgången av det räkenskapsår som materialet avser.

7. Dina rättigheter
Vi har vidtagit ett antal åtgärder för att skydda dina personuppgifter och säkra dina rättigheter. Eftersom dina personuppgifter behandlas kan du använda de rättigheter som anges nedan. Det måste dock understrykas att vissa av rättigheterna inte är absoluta, utan endast gäller under vissa omständigheter.

7.1 Rätten till tillgång
Du har rätt att begära insyn i de personuppgifter som vi behandlar om dig och i detta sammanhang rätt till information om:

 • Syftet med behandlingen.
 • Kategorierna av personlig information.
 • Mottagare eller kategorier av mottagare, inklusive mottagare i eventuella tredjeländer och i detta sammanhang nödvändiga garantier för överföringen.
 • Lagringstiden eller kriterierna för att bestämma denna.
 • Rätten att rätta, radera, begränsa och invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätten att klaga till Datatilsynet.
 • Varifrån kommer din personliga information.
 • Förekomsten av automatiska beslut, inklusive profilering och i detta sammanhang minimiinformation om logiken här och betydelsen och de förväntade konsekvenserna av detta.

7.2 Rätt till rättelse
Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter om dig själv rättas samt rätt att begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras.

7.3 Rätt att radera
Du måste begära att personuppgifter om dig själv raderas, till exempel om behandlingen baseras på ditt uttryckliga samtycke och du drar tillbaka samtycket.

7.4 Rätten till begränsning
Du har rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, till exempel i samband med riktigheten av de personuppgifter som bestrids.

7.5 Rätten till dataportabilitet
När vår behandling sker automatiskt har du rätt att begära att få de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format, samt rätt att begära att dessa personuppgifter överförs till en annan återförsäljare.

7.6 Rätt att göra invändningar
Du har rätt att invända mot den behandling som dina personuppgifter är föremål för hos oss, inklusive i synnerhet i samband med direktmarknadsföring.

Om du har gett samtycke till behandlingen av dina personuppgifter har du även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Observera att ett återkallande av ditt samtycke inte kommer att påverka behandlingen av dina personuppgifter som skedde innan ditt samtycke återkallades.

8. Frågor och klagomål
Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, eller om du inte håller med om hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du kontakta oss på:

Dan Vals A/S
Kabdrupvej 2
6100 Haderslev
Tel. 73 57 57 57
E-post: info@danvals.com
Webbplats: www.danvals.dk
CVR-nr: 33043090

Du har även möjlighet att klaga till Datatilsynet, som är den myndighet i Danmark som utövar tillsyn över t.ex. företags behandling av personuppgifter. Kontaktinformation till det danska dataskyddsverket finns på deras hemsida: www.datatilsynet.dk .

9. Ändringar av integritetspolicyn
Denna integritetspolicy kommer att uppdateras och ändras med jämna mellanrum, såväl som vid behov till följd av ändringar i lagar och praxis inom dataskyddsområdet. Vi rekommenderar därför att du håller dig uppdaterad.

Datum för senaste ändring av integritetspolicy: 25 maj 2018

Skriv, så kontakter vi dig

Hvis du ønsker at vi kontakter dig, så benyt nedenstående kontaktformular. Du kan også ringe til os på telefon +45 7357 5757 eller sende os en mail på info@danvals.com

Skriv så kontaktar vi dig

Om du vill att vi ska kontakta dig, så fyll i kontaktformuläret nedan. Du kan också ringa oss på +45 7357 5757 eller skicka ett e-postmeddelande till info@danvals.com